لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات گوش ، حلق و بینی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آریان تندرست طبابزار جراحی ENT66481000
تجهیز طب حافظابزار جراحی ENT66974527-9,66487050-1
پارس حکیمابزار سینوسکوپی66978426-8
درمان گستر میعاد
ابزار سینوسکوپی88312054 - 88345586
اسپرلوس الکترونیکابزار لارنگوسکوپی88244067, 88230560-9
صحت گستر صدراابزار لارنگوسکوپی41828
تارا تجهیز طب شفقاتوسکوپ86036337
عرشیا گستر تجارت امروزاتوسکوپ41278
پیشرفت درمانادیومتری88758070-4 88747462-3
شایا درمان نوینادیومتری88280747,88268162,88485370-4
الکترو صنعت کاویانازوفاگوسکوپی88683361
فراصوت طبازوفاگوسکوپی88950871
ایران بهداشت
اسپلیت یا تامپون بینی66467181-تلفکس:66402956
درمان گستر آریا پویااسپلیت یا تامپون بینی02166491279
طب افزار دماونداستروبوسکوپ88272919-88262288
فن آوری عصر نوین تندیس
استروبوسکوپ22749367-22743315
پارس حکیمبرونکوسکوپ فلکسیبل66978426-8
فراصوت طب
برونکوسکوپ فلکسیبل88950871
دانش جراح امروز
برونکوسکوپی88751471-88752476-88751091
صحت گستر صدرابرونکوسکوپی41828
پارس حکیمبک بایتر سینوسکوپی66978426-8
دانش جراح امروزبک بایتر سینوسکوپی88751471-88752476-88751091
آسیا جراح پیشرو
پد لوزه88989711-12
ایران بهداشت
پروتز حنجره66467181-تلفکس:66402956
پارس طب دانا
پروتز حنجره66557986-66557293
پارس طب داناپروتزهای جراحی گوش66557986-66557293
مدیسه نوینپروتزهای جراحی گوش88322711-13-22229217
تهران ارکاکپیچ و پلاک فک و صورت۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
کوشا طب تجارت نوید
پیچ و پلاک فک و صورت66403543-09121027408
مدیسا رایا درمانتلسکوپ اسکال بیس88621812-6
پارس حکیمتلسکوپ سینوسکوپی66978426-8
جهان گسترش تجارتتلسکوپ سینوسکوپی88648000-8
اندیشمند پردازتلسکوپ گوش22653521-30
درمان گستر میعادتلسکوپ گوش88312054 - 88345586
شایا درمان نوینتمپانومتر88280747,88268162,88485370-4
اندیشمند پرداز
تیغه شیور سینوسکوپی22653521-30
دانش جراح امروزتیغه شیور سینوسکوپی88751471-88752476-88751091
آرمان تجهیز بهبودتیغه لارنگوسکوپ66481077_ , 66481566
جهان گسترش تجارت
تیغه لارنگوسکوپ88648000-8
جهان گسترش تجارتدرماتوم برقی88648000-8
دانش جراح امروزدرماتوم برقی88751471-88752476-88751091
ایران بهداشتست اسکال بیس66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروزست اسکال بیس88751471-88752476-88751091
برنافن شنوا
سمعک88969797 - 88981000
پیشرفت درمانسمعک88758070-4 88747462-3
پرشین ابزار جراحسیرکولار پانچ سینوسکوپی66569619-21
فن آوری آزمایشگاهی
سیرکولار پانچ سینوسکوپی88750666-88523951-4
الکترو صنعت کاویانسینوسکوپی88683361
دانش بینش روش ( دبیر )سینوسکوپی88744100-3
ایران بهداشتشیور سینوسکوپی66467181-تلفکس:66402956
فن آوری عصر نوین تندیسشیور سینوسکوپی22749367-22743315
ایران بهداشتفورسپس بلکسلی سینوسکوپی66467181-تلفکس:66402956
در دانش سینافورسپس بلکسلی سینوسکوپی22013091-22013093
پیشرفت درمانفیتینگ سمعک88758070-4 88747462-3
پارس حکیمکاتینگ فورسپس سینوسکوپی66978426-8
صحت گستر صدراکاتینگ فورسپس سینوسکوپی41828
پرشین ابزار جراحلارنگوسکوپی66569619-21
طب افزار دماوند
لارنگوسکوپی88272919-88262288
پایکار بنیان طب
لوپ جراحی88883047-9, 82441201-2
فن آوری عصر نوین تندیسلوپ جراحی22749367-22743315
ایده پزشکی آرتیمانلیزر جراحی (Nd: YAG)88665828-30
نوآوری پزشکی آرتیمان
لیزر جراحی (Nd: YAG)88665825-27
ایران بهداشتمانیتورینگ عصب66467181-تلفکس:66402956
آسیا جراح پیشرومش بینی88989711-12
پیشرفت درمانمیکروسکوپ جراحی ENT88758070-4 88747462-3
مارستانمیکروسکوپ جراحی ENT23514000
ایران بهداشتمیکروموتور66467181-تلفکس:66402956
اندیشمند پردازنازوفارنگوسکوپ22653521-30
درمان گستر میعاد
نازوفارنگوسکوپ88312054 - 88345586
ایران بهداشتنویگیشن (Navigation)66467181-تلفکس:66402956
داهی طب
نویگیشن (Navigation)57632000
پایکار بنیان طب
هدلایت یا چراغ پیشانی88883047-9, 82441201-2
طب افزار دماوندهدلایت یا چراغ پیشانی88272919-88262288
پارس طب دانا
یونیت ENT66557986-66557293