لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات گوارش
نام شرکتمحصولاتتلفن
امید طب مهرداد
آندوسکوپ شوی66914001-3 09126042766
فن آوری آزمایشگاهیآندوسکوپ شوی88750666-88523951-4
ماورای فنون عصرآندوسکوپی26700501
طب داخلی پیشرو
آندوسونوگرافی22255421-5
فن آوری آزمایشگاهیآندوسونوگرافی88750666-88523951-4
پرشین ابزار جراحابزار آندوسکوپی66569619-21
تهران گوارشابزار آندوسکوپی66480001
پرتو آشکاراستنت فلزی و پلاستیکی88748796 - 88747076
پیشگامان ویستا طباستنت فلزی و پلاستیکی88647676(10خط)
ماورای فنون عصراندومیکروسکوپ26700501
پیشگامان ویستا طببسکت های آندوسکوپی88647676(10خط)
ماورای فنون عصربسکت های آندوسکوپی26700501
پیشگامان ویستا طببیوپسی فورسپس آندوسکوپی88647676(10خط)
دانش جراح امروزبیوپسی فورسپس آندوسکوپی88751471-88752476-88751091
طب داخلی پیشرو
دئودنوسکوپ22255421-5
فن آوری آزمایشگاهیدئودنوسکوپ88750666-88523951-4
فن آوری آزمایشگاهی
رکتوسیگموئیدوسکوپ88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمانرکتوسیگموئیدوسکوپ88621812-6
آ تی پیسوزن بیوپسی88760347-42559
ماورای فنون عصر
سوزن بیوپسی26700501
آ تی پی
سوند معده88760347-42559
مهر طب ماکوسوند معده88531095- 88503826
فن آوری آزمایشگاهیکولونوسکوپ88750666-88523951-4
مدیسا رایا درمانکولونوسکوپ88621812-6
مدیسا رایا درمانگاستروپک88621812-6
دانش جراح امروزگاستروسکوپ88751471-88752476-88751091
فن آوری آزمایشگاهیگاستروسکوپ88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی26700501
پیشگامان ویستا طبلوازم یکبار مصرف آندوسکوپی88647676(10خط)
شیمی طب امیرمحلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی88999112