لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات چشم
نام شرکتمحصولاتتلفن
آرمان تجهیز بهبودابزار جراحی چشم66481077_ , 66481566
اسطوره طب پارسابزار جراحی چشم88041764-6
آیتک ویژن ایرانیاناتورفرکتوکراتومتر021_41519_88705006
دیده بان تجهیز البرزاتورفرکتوکراتومتر55435690-22428568
عالی پیاماسلیت لامپ02188745925
مدیسا طب درماناسلیت لامپ88622760-3
آریان تجهیز آبنوسافتالموسكوپ88908902-3
عرشیا گستر تجارت امروزافتالموسكوپ88065186
فجر شاهداورب اسكن88344435-8
آیریس طب کیمیاگرانبادکین تیوپ (D C R )09121235627-66733317
بازرگانی صوفیا طببیومتری چشم02143048
مارستانبیومتری چشم23514000
خانه نگاه چشمپد چشمی50-649 94 668 _ 081-88 76 666
طب و تجهیز بقراطپد چشمی66576982 _ 66576983
دانش جراح امروزپروب مجرای اشک88751471-88752476-88751091
فجر شاهدپروب مجرای اشک88344435-8
توانا ابزار پرتوپریمتری88707065-6,88721116
عالی پیامپریمتری02188745925
توانا ابزار پرتوپریمتری88707065-6,88721116
مارستانپریمتری23514000
آیریس طب کیمیاگران
پک جراحی چشم09121235627-66733317
گاما طب آسیاپک جراحی چشم66419417
آسیا جراح پیشروتامپون چشمی88989711-12
توان همگامتجهیزات توان بخشی نابینایان88903480-88903617-88905764
تامین درمان آرتیمانترالی فیكو66126302-4
کارپذیر پزشک ابزار
ترالی فیكو55257865-55271721
ابطحی طبتوپوگرافی88715100
توانا ابزار پرتوتوپوگرافی88707065-6,88721116
ایران ممکوتوموگرافی چشمی OCT66403660
فجر شاهدتوموگرافی چشمی OCT88344435-8
پیشرفت درمانتونومتر88758070-4 88747462-3
توانا ابزار پرتوتونومتر88707065-6,88721116
توانا ابزار پرتوجعبه عینک88707065-6,88721116
گیفانجعبه عینک88511146-88515775-88513343
تکنو جراحچارت پرژکتور66486186-7
توانا ابزار پرتوچارت پرژکتور88707065-6,88721116
آیبک طب پارسدرپوشهای مجرای اشکی88102023
فجر شاهددرپوشهای مجرای اشکی88344435-8
رامشین شیمی
دیسپنسر چشمی65299141-2
پایکار بنیان طبرتین اسکوپ88883047-9, 82441201-2
مدیسا طب درمانرتین اسکوپ88622760-3
توانا ابزار پرتورینگ های داخل چشمی88707065-6,88721116
سپاهان سامعرینگ های داخل چشمی77527279-80
عرشیا گستر تجارت امروز
ست معاینه88065186
گیفانست معاینه88511146-88515775-88513343
پیشرفت درمانسرقلم های چشم88758070-4 88747462-3
داوین ساسرقلم های چشم22906637-۴۰
داوین ساسونوگرافی A/B چشم22906637-۴۰
طب تصویرسونوگرافی A/B چشم88936989
آیریس طب کیمیاگرانشان جراحی چشمی پرفره09121235627-66733317
آریان تجهیز آبنوس
شیلد چشمی88908902-3
آیریس طب کیمیاگرانشیلد چشمی09121235627-66733317
آیریس طب کیمیاگرانشیلد محافظ صورت09121235627-66733317
سامان گستر شرقصندلی جراحی چشم05135422515-16
آیریس طب کیمیاگرانعینک یکبار مصرف09121235627-66733317
توانا ابزار پرتوفریم اطفال وبزرگسال88707065-6,88721116
ابطحی طبفمتوسکند femtosecond88715100
توانا ابزار پرتو
فمتوسکند femtosecond88707065-6,88721116
طب تصویرفیبر اندولیزر88936989
آمیکو یسنا پارسفیکو02122645870_ 22645870-71 _22632366-8
پزشکی بینا چشم تهرانفیکو88007744
توانا ابزار پرتو
کراس لینکینگ88707065-6,88721116
گیفانکراس لینکینگ88511146-88515775-88513343
پیشرفت درمانکرایو چشم88758070-4 88747462-3
دانش جراح امروزکرایو چشم88751471-88752476-88751091
توانا ابزار پرتوکوانتومتر88707065-6,88721116
آمیکو یسنا پارسلنز چشمی02122645870_ 22645870-71 _22632366-8
بینا گستر نو آورانلنز چشمی09125234291
پیشگامان صنعت تایمازلنز داخل چشمی88382820-38
توانا ابزار پرتولنزومتر88707065-6,88721116
فجر شاهدلنزومتر88344435-8
توانا ابزار پرتولوپ چشمی88707065-6,88721116
مدیسا طب درمانلوپ چشمی88622760-3
زمرلوویژن (کم بینایی)88846827-8
توانا ابزار پرتولیزرهای چشمی88707065-6,88721116
طب تصویرلیزرهای چشمی88936989
سامان گستر شرقمیز برقی معاینه چشم05135422515-16
بازرگانی پرشین پلیمر ساسانیمیکرو اسپونژ02188930478
فجر شاهدمیکرو اسپونژ88344435-8
آرمان تندرست مدمیکروسکوپ جراحی چشم66959111-5مارستان
مارستانمیکروسکوپ جراحی چشم23514000
فجر شاهدمیکروکراتوم88344435-8
موج طب پارسیانمیکروکراتوم02188404857
توانا ابزار پرتونخ جراحی چشمی88707065-6,88721116
گروه فیروز تجارتنخ جراحی چشمی88916638(10خط)
ارمغان مهر گیتیهدرست جراحی چشم66611832-66611957-09123181954
نیپاکهدرست جراحی چشم66554700
تجهیزات پزشکی مارسان
هدلایت چراغ پیشانی33952825-33918884-09123390874
فن آوری عصر نوین تندیس
هدلایت چراغ پیشانی22749367-22743315