لیست شرکت های تامین کننده محصولات پوست و ترمیمی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آریا گردیکابزار جراحی پلاستیک88511913-15
ایرانیان مد سیناابزار جراحی پلاستیک22653526-30
اسکان کاویان گروهاستپلر پوستی22784839-22784835-22541580-22567923
صبا تجهیز ایرانیان
استپلر پوستی44033217-9
دانش جراح امروزاسکین گرفت یا درماتوم88751471-88752476-88751091
کوشا طب تجارت نویداسکین گرفت یا درماتوم66403543-09121027408
آریان تندرست طب
اندوسکوپی فیس لیفت66481000
درمان گستر میعاداندوسکوپی فیس لیفت88312054 - 88345586
آرمان تجهیز بهبودباند سوختگی66481077_ , 66481566
باند و گاز و پنبه کاوهباند سوختگی22050301
پورا طبپانسمان آماده82711-82710000
واران پرتو درمانپانسمان آماده88519789
باند و گاز و پنبه کاوه
پد سوختگی22050301
کیمیا طب سهند
پد سوختگی 88848170(دفتر مرکزی)-66565322(دفتر فر,ش)

آویژه طب پارسینتخت شستشوی بیمار Shower Bed88885767
ابدکامفیل64849
دایا طبکامفیل88885274-5
ابدکیت سوختگی64849
مه شکن سازه(مدیکام)کیت سوختگی88848777-8
آویژه طب پارسینلیزر داپلر جهت تشخیص عمق سوختگی88885767
آویژه طب پارسینمش گرافت پوستی88885767
تهران ستورزمش گرافت پوستی88939400
جلال آراوان سوختگی88884888
آویژه طب پارسین
ورقه و ژل سیلیکون Silicon Gel88885767