لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات فیزوتراپی
نام شرکتمحصولاتتلفن
اوسیناارگواسپیرومتری88054231
داوین ساارگواسپیرومتری22906637-۴۰
پایکار بنیان طب
اسپیرومتر88883047-9, 82441201-2
فیدار طب آبادیس
اسپیرومتر0451-88300432
تدبیر پژوه شمس (تپش)
استیمولاتور88994717-88994718
طب توانبخشی پیشرفتهاستیمولاتور88888341-86083397
آرینا طب جاوید
الکتروتراپی021-22871802
پردازش دانش پزشکی ( پی دی پی )
الکتروتراپی۸۸۷۵۲۷۳۰-۸۸۵۱۳۲۰۰
کیمیا پخش شرقالکترومیوگراف EMG42670
وستاالکترومیوگراف EMG88555280
تولیدی بازرگانی SBGانواع تشک و تشکچه طبی پزشکی77615531-2,09122729750
فن آوری ایرانیان همگام مهر
انواع تشک و تشکچه طبی پزشکی66568851-3
دوست پاک طب صدف
اوزون تراپی88860881-88866960
سها گسترش پایااوزون تراپی88830267- 88845161
آویژه درمان
اولتراسوند تراپی88350026
فناوران تریتا گستر
اولتراسوند تراپی02144090254
طب توانبخشی پیشرفتهاینترفرنشیال88888341-86083397
مهندسی پزشکی نوین
اینترفرنشیال88755989
تهران قلببازتوانی قلبی22255421
دانش پژوه بشیر
بازتوانی قلبی22899526-7
آداک رادبالابر و حمل کننده بیمار22802348-9
کیمیای عافیتبالابر و حمل کننده بیمار44451725-7- 44451725-6
ایران سپتا
تجهیزات فیزیوتراپی۶۶۴۹۹۴۴۴-۲۲۴۲۷۹۶۲
گیتی تک البرزتجهیزات فیزیوتراپی09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
طب توانبخشی پیشرفته
تخت ترکشن88888341-86083397
مهندسی پزشکی نوینتخت ترکشن88755989
طب توانبخشی پیشرفته
تخت های فیزیوتراپی88888341-86083397
مهندسی پزشکی نوینتخت های فیزیوتراپی88755989
آریان تندرست
تردمیل پزشکی2166959111
تجهیزات پزشکی علیخانی
تردمیل پزشکی66460589-66408719-66967166,7
آریا طب پیشرفتهتست ورزش22227588-9,22915851
داوین ساتست ورزش22906637-۴۰
فن آوری ایرانیان همگام مهرتشک مواج66568851-3
فن آوری ایرانیان همگام مهر
تشک مواج High Risk66568851-3
تدبیر پژوه شمس (تپش)تکارتراپی88994717-88994718
طب توانبخشی پیشرفتهتکارتراپی88888341-86083397
پایکار بنیان طبتنس TENS محرک عصبی88883047-9, 82441201-2
ظریف تجارت صباتنس TENS محرک عصبی66978134-7
کیمیای عافیتتوالت فرنگی (انواع مختلف)44451725-7- 44451725-6
مهرپویان بهداشتتوالت فرنگی (انواع مختلف)88925411-12
شایا درمان نوینتوانبخشی تعادل و حرکت88280747,88268162,88485370-4
تین طب آتیهتوانبخشی روباتیک88812365-6
پدیده درجتوانبخشی قلبی88845161-88830267
طب توانبخشی پیشرفتهتوانبخشی قلبی88888341-86083397
ایران فارمیس
جوراب واریس8396_88515480-5
تجارت گستر برازمان
جوراب واریس66406354
مهرپویان بهداشتچراغ IR88925411-12
نوینچراغ IR88755989(6خط)
گیتی تک البرزچرخ ویلچر09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
پایکار بنیان طبداینامومتر88883047-9, 82441201-2
نوینداینامومتر88755989(6خط)
اسکان کاویان گروهدرمان بی اختیاری22784839-22784835-22541580-22567923کیمیای عافیت
کیمیای عافیتدرمان بی اختیاری44451725-7- 44451725-6
پردازش دانش پزشکی ( پی دی پی )دوچرخه توانبخشی۸۸۷۵۲۷۳۰-۸۸۵۱۳۲۰۰
تین طب آتیهدوچرخه توانبخشی88812365-6
آویژه درماندیاترمی88350026
مهرپویان بهداشت
دیاترمی88925411-12
گیتی تک البرزساعت نابینایان09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
زمر
ست لوویژن کم بینایی88846827-8
طب توانبخشی پیشرفته
سی پی ام CPM88888341-86083397
نوینسی پی ام CPM88755989(6خط)
طب توانبخشی پیشرفتهسیستم القای مغناطیسی88888341-86083397
اسکان کاویان گروه
شاک ویوتراپی22784839-22784835-22541580-22567923
توانبخش کالاگستر
شاک ویوتراپی88747979- 88748808
در دانش سیناصندلی درمان بی اختیاری ادرار22013091-22013093
تولیدی بازرگانی SBG
عصا (انواع مختلف)77615531-2,09122729750
گیتی تک البرزعصا (انواع مختلف)09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
توانبخش کالاگسترکامبینیشن COMBINATION88747979- 88748808
توانبخش کالاگسترکامبینیشن COMBINATION88747979- 88748808
تدبیر پژوه شمس (تپش)کرایو تراپی88994717-88994718
تدبیر پژوه شمس (تپش)کشش کمر و گردن (Traction)88994717-88994718
طب توانبخشی پیشرفتهکشش کمر و گردن (Traction)88888341-86083397
شالچیلار و برادرانکمک تنفسی88893311(8خط)-88910444(4خط)
کیمیای عافیت
کمک تنفسی44451725-7- 44451725-6
طب توانبخشی پیشرفتهلیزر پرتوان88888341-86083397
مهندسی پزشکی نوینلیزر پرتوان88755989
آویژه درمانلیزر فیزیوتراپی88350026
تین طب آتیهلیزر فیزیوتراپی88812365-6
تین طب آتیهمگنتوتراپی88812365-6
نوآوری پزشکی آرتیمانمگنتوتراپی88665825-27
دی نورو ویژننوار عضله و عصب EMG22854864, 09121013950
فارمد تجهیزنوار عضله و عصب EMG88525142
ایران سپتاوازوترین۶۶۴۹۹۴۴۴-۲۲۴۲۷۹۶۲
آویژه درمانوازوترین88350026
کیمیای عافیتواکر44451725-7- 44451725-6
گیتی تک البرزواکر09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰
تکنوع خاورمیانهوان ( انواع مختلف )88486208-10
توانبخش کالاگستروان ( انواع مختلف )88747979- 88748808
توانبخش کالاگستروکیوم تراپی88747979- 88748808
مهندسی پزشکی نوینوکیوم تراپی88755989
ایران سپتاویبراتور۶۶۴۹۹۴۴۴-۲۲۴۲۷۹۶۲
توانبخش کالاگسترویبراتور88747979- 88748808
ایران سپتاویرپول۶۶۴۹۹۴۴۴-۲۲۴۲۷۹۶۲
فن آوری ایرانیان همگام مهرویلچر66568851-3
مهرپویان بهداشت
ویلچر88925411-12
توانبخش کالاگسترهات پک88747979- 88748808
تدبیر پژوه شمس (تپش)هایتاپ (هایتون تراپی)88994717-88994718
طب توانبخشی پیشرفتههیدروتراپی88888341-86083397
مهرپویان بهداشتهیدروتراپی88925411-12