لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات جراحی عمومی
نام شرکتمحصولاتتلفن
بی ان امآرگون پلاسما88731224-7
کاوندیش سیستم
آرگون پلاسما۰۲۱-۸۸۵۳۱۳۱۸-۱۹
آریان تجهیز آبنوس
ابزار تخصصی جراحی عمومی88908902-3
پرشین ابزار جراحابزار تخصصی جراحی عمومی66569619-21
آوا طب مهرگانابزار لاپاراسکوپی44661147
دانش جراح امروزابزار لاپاراسکوپی88751471-88752476-88751091
تهران جراح نوینالکتروسرجری75917
نیپاکالکتروسرجری66554700
پاسارگاد طب پیشرو
بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی88455922
جلال آرابایپولار فورسپس لاپاراسکوپی88884888
پیشرفت درمانپلیت کوتر88758070-4 88747462-3
تهران جراح نوینپلیت کوتر75917
آبتین کنترل شرقپمپ اینسا فلیتور021-22580958
پرشین ابزار جراحپمپ اینسا فلیتور66569619-21
پرشیامهرپمپ ساکشن ایریگیشن88635283-88635358
درمان گستر میعاد
پمپ ساکشن ایریگیشن88312054 - 88345586
الکترو صنعت کاویانتروکار لاپاراسکوپی88683361
طب افزار دماوندتروکار لاپاراسکوپی88272919-88262288
پرشیامهرتیوب کالیبراسیون معده88635283-88635358
ابزارطب آسماندستگاه گاماپروب88613920-1
دانش بینش روش ( دبیر )ردیوسر لاپاراسکوپی88744100-3
مدیسا رایا درمانردیوسر لاپاراسکوپی88621812-6
الکترو صنعت کاویانساکشن تیوب88683361
طبیب ابزار گستر تهرانساکشن تیوب44894956-44894958 44488705-
تارا تجهیز طب شفقسوزن بیوپسی86036337
تجهیز گستر آگرینسوزن بیوپسی۸۸۶۰۵۷۳۱-۲
داهی طبسوزن ورس لاپاراسکوپی57632000
الکترو صنعت کاویانسوزن ورس لاپاراسکوپی88683361
پارس حکیمفورسپس لاپاراسکوپی66978426-8
طب افزار دماوندفورسپس لاپاراسکوپی88272919-88262288
پارس طب مبینقلم کوتر لاپاراسکوپی88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
دانش جراح امروزقلم کوتر لاپاراسکوپی88751471-88752476-88751091
پیشرفت درمانکرایوسرجری88758070-4 88747462-3
پرشیامهرکلیپس اپلایر لاپاراسکوپی88635283-88635358
فن آوری عصر نوین تندیسکلیپس اپلایر لاپاراسکوپی22749367-22743315
ایران فارمیسکلیپس فلزی و پلیمری8396_88515480-5
مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانکلیپس فلزی و پلیمری88727215-18
اندیشمند پردازکلیپس همولاک لاپاراسکوپی22653521-30
مدیسا رایا درمانکلیپس همولاک لاپاراسکوپی88621812-6
الکترو صنعت کاویانکولونوسکوپی88683361
مدیسا رایا درمانکولونوسکوپی88621812-6
الکترو صنعت کاویانگاستروسکوپی88683361
مدیسا رایا درمانگاستروسکوپی88621812-6
پارس طب مبینگرسپر لاپاراسکوپی88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
فن آوری آزمایشگاهیگرسپر لاپاراسکوپی88750666-88523951-4
اندیشمند پرداز
لاپاراسکوپی22653521-30
چالیان طبلاپاراسکوپی44222533-44209468
آرسین سلامت ایرانیانلاپاراسکوپی یکبار مصرف88504046
چالیان طبلاپاراسکوپی یکبار مصرف44222533-44209468
پایکار بنیان طبلوپ جراحی88883047-9, 82441201-2
گیفانلوپ جراحی88511146-88515775-88513343
ایده پزشکی آرتیمان
لیزر جراحی88665828-30
سیتیکو اسکن ایرانلیزر جراحی66402105
آوان طبلیگاشور021-44299362_0۶۱-42554302
تهران جراح نوینلیگاشور75917
آسیا جراح پیشرو
مارکر جراحی88989711-12
آریان تجهیز آبنوسمیکروست88908902-3
تجهیزات پزشکی رئوفمیکروست88759015-16
درمان گستر میعاد
ورس نیدل لاپاراسکوپی88312054 - 88345586
مدیسا رایا درمانورس نیدل لاپاراسکوپی88621812-6
تجهیزات پزشکی مارسانهدلایت33952825-33918884-09123390874
مدیسا طب درمانهدلایت88622760-3
پرشیامهرهوک لاپاراسکوپی88635283-88635358
نیپاک
هوک لاپاراسکوپی66554700