لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات تصویربرداری
نام شرکتمحصولاتتلفن
تجهیزات پزشکی پیشرفتهماموگرافی42681-09126964378
پایون پرتو
آرشیوتصاویر PACS88624690-9
تپاکآرشیوتصاویر PACS77504141-77500333
ارکان آرا تجارت البرز
اکو کاردیوگرافی81060
رایمند راداکو کاردیوگرافی88211632-4
تجهیزات پزشکی علیخانیایزولاسیون اتاقهای تصویربرداری(سرب کوبی)66460589-66408719-66967166,7
تراست خاورمیانهایزولاسیون اتاقهای تصویربرداری(سرب کوبی)88838713-88322779
پیشگامان صنعت تایماز
MRI ام آر ای88382820-38
مهرکام تجهیزMRI ام آر ای88751099
تراست خاورمیانهپاراوان سربی88838713-88322779
نوید پرتونماپاراوان سربی44695661-4
تجهیزات پزشکی علیخانیپوششهای سربی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونماپوششهای سربی44695661-4
تجهیزات پزشکی علیخانیدرب و پارتیشن سربی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونمادرب و پارتیشن سربی44695661-4
تراست خاورمیانه
دستکش سربی لاتکس88838713-88322779
نوید پرتونمادستکش سربی لاتکس44695661-4
ابزارطب آسماندستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت88613920-1
تجهیزات پزشکی رئوفدستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت88759015-16
تجهیزات پزشکی رئوفدستگاه تصویر برداری داخل دهانی RVG88759015-16
تراست خاورمیانهرادیوگرافی88838713-88322779
صنایع پایامد الکترونیکرادیوگرافی02188781074
ابزارطب آسمان
رادیولوژی C- ARM88613920-1
تکاپو طبرادیولوژی C- ARM88811106-7
تجهیزات پزشکی علیخانیروپوش سربی66460589-66408719-66967166,7
طراح تجهیز پویش ماناروپوش سربی22222150
تراست خاورمیانهژل سونوگرافی88838713-88322779
دی نورو ویژنژل سونوگرافی22854864, 09121013950
تجهیزات پزشکی علیخانی
ست انما66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونماست انما44695661-4
آرایه زیستی پیشرفتهسونوگرافی88761885
تن آسا طب نوینسونوگرافی02188501344
آریان تندرستسی تی اسکن CT_ SCAN2166959111
فراست مهارت تجارت
سی تی اسکن CT_ SCAN88711056
تراست خاورمیانهشیشه سربی88838713-88322779
نوید پرتونماشیشه سربی44695661-4
تجهیزات پزشکی علیخانی
شیلدهای سربی66460589-66408719-66967166,7
نوید پرتونما
شیلدهای سربی44695661-4
طراح تجهیز پویش ماناعینک سربی22222150
تراست خاورمیانهعینک سربی88838713-88322779
شمیم سلامت پاسارگادفتال مانیتورینگ88491512
تراست خاورمیانهفیلم رادیولوژی88838713-88322779
تراست خاورمیانهکاغذ سونوگرافی88838713-88322779
ابزارطب آسمانگاماکمرا88613920-1
تراست خاورمیانهلوازم تارکخانه88838713-88322779
تجهیزات پزشکی علیخانی
لوازم تارکخانه66460589-66408719-66967166,7
تکاپو طبماموگرافی88811106-7
نوآوران درمان اطلسماموگرافی88536271-3
سینا صنعت آرامیسمانیتور اکسیژن88933077
آرنیکا تجارت دانش روزمانیتور اندوسکوپی22916494
تجهیزات پزشکی رئوفمانیتور اندوسکوپی88759015-16
تراست خاورمیانهمانیتور رادیولوژی88838713-88322779
پارسا پویش درمانمانیتور سانترال88401043-88471895
سازگان گسترمانیتور سانترال۲۲۲۵۳۶۶۷-۲۶۷۰۵۸۲۵
دی نورو ویژنمانیتور سیگنال مغزی22854864, 09121013950
ایماطب متین
مانیتور علائم حیاتی77600574
سها گسترش پایامانیتور علائم حیاتی88830267- 88845161
آرنیکا تجارت دانش روزمانیتورهای گرید پزشکی جراحی22916494
کاراوزینمانیتورینگ عصب2122254059
طراح تجهیز پویش مانامحافظ سربی بدن22222150
اسپرلوس الکترونیکنگاتوسکوپ88244067, 88230560-9
فن آوری عصر نوین تندیسنگاتوسکوپ22749367-22743315