لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات اورولوژی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آبساز فارمد ایرانیانآر او - ریورس اسمزRO۸۸۹۵۵۵۷۸_۸۸۹۵۷۹۸۰
تاوسگالآر او - ریورس اسمزRO88913228-9,88808271
آوا طب مهرگانابزار اندویورولوژی44661147
جهان گسترش تجارتابزار اندویورولوژی88648000-8
آریا گردیکابزار جراحی ارولوژی88511913-15
پارس حکیمابزار جراحی ارولوژی66978426-8
ماورای فنون عصربالن دایلاتور26700501
پارس طب مبینبریج سیستوسکوپی88681032 - 88683254
صحت گستر صدرابریج سیستوسکوپی41828
اندیشمند پردازبسکت یورتروسکوپی22653521-30
صحت گستر صدرا
بسکت یورتروسکوپی41828
فرافنتخت جراحی ارولوژی88696502-88696531
مهراز مدتخت جراحی ارولوژی44850979-44850910
طب کارانتخت و صندلی دیالیز55435630-2,55435141
رازان پرداز تهرانتخت و صندلی دیالیز66073890-5
الکترو صنعت کاویانتلسکوپ سیستوسکوپی88683361
در دانش سیناتلسکوپ سیستوسکوپی22013091-22013093
الکترو صنعت کاویان
تلسکوپ نفروسکوپی88683361
دانش بینش روش ( دبیر )تلسکوپ نفروسکوپی88744100-3
پرشین ابزار جراح
تلسکوپ یورتروتومی66569619-21
پارس حکیمتلسکوپ یورتروتومی66978426-8
الکترو صنعت کاویان
چاقو یورتروتومی88683361
پرشین ابزار جراحچاقو یورتروتومی66569619-21
در دانش سینا
درمان بی اختیاری ادرار22013091-22013093
ماورای فنون عصردرمان بی اختیاری ادرار26700501
دانش جراح امروز
رزکتوسکوپی88751471-88752476-88751091
صحت گستر صدرارزکتوسکوپی41828
آرمان تندرستسنگ شکن برون اندامی ESWL66479930-66413870
فن آوری آزمایشگاهی
سنگ شکن برون اندامی ESWL88750666-88523951-4
آرمان تندرستسنگ شکن درون اندامی - پنوماتیک66479930-66413870
فن آوری آزمایشگاهیسنگ شکن درون اندامی - پنوماتیک88750666-88523951-4
ندای امیدسوزن فیستولانیدل88437143
پایون پرتوسونوگرافی88624690-9
رایمند رادسونوگرافی88211632-4
آریان تندرست طبسیستوسکوپی ریجید66481000
در دانش سیناسیستوسکوپی ریجید22013091-22013093
پرشین ابزار جراحسیستوسکوپی فلکسیبل66569619-21
طب افزار دماوندسیستوسکوپی فلکسیبل88272919-88262288
در دانش سینا
شیت رزکتوسکوپی22013091-22013093
مدیسا رایا درمانشیت رزکتوسکوپی88621812-6
اندیشمند پردازشیت سیستوسکوپی22653521-30
در دانش سیناشیت سیستوسکوپی22013091-22013093
پارس حکیمشیت یورتروتومی66978426-8
دانش بینش روش ( دبیر )شیت یورتروتومی88744100-3
بی ان امفورسپس نفروسکوپی88731224-7
درمان گستر میعادفورسپس نفروسکوپی88312054 - 88345586
ندای امیدفیلتر دیالیز88437143
آرمان تجهیز بهبودکاتتر یا سوند66481077_ , 66481566
بین المللی راسمکاتتر یا سوند88373611-88562132-88099459
یسنا طب درمان
کتتر یوروداینامیک02166532416
ایران باتکیت دیالیز88759329
ایران باتکیت سوپراپیوبیک88759329
پرتو آشکارکیسه ادرار88748796 - 88747076
ستاره پزشکی ایماکیسه ادرار22821532-4
فوژان طبگاید وایر88983840-3
ماورای فنون عصر
گاید وایر26700501
الکترو صنعت کاویان
گرسپر سیستوسکوپی88683361
جهان گسترش تجارت
گرسپر سیستوسکوپی88648000-8
آریان تندرست طب
گرسپر نفروسکوپی66481000
آریان تجهیز آبنوسلوازم یکبار مصرف ارولوژی88908902-3
بین المللی راسملوازم یکبار مصرف ارولوژی88373611-88562132-88099459
آریان تندرست طب
لوپ رزکتوسکوپی66481000
فن آوری آزمایشگاهیلوپ رزکتوسکوپی88750666-88523951-4
آراد هیوا طبلیزر ارولوژی88995610-14
سینا پرتوجملیزر ارولوژی88338783
تارا تجهیز طب شفقلیگاشور86036337
تهران جراح نوین
لیگاشور75917
آرمان تندرستنفروسکوپی66479930-66413870
صحت گستر صدرا
نفروسکوپی41828
اندیشمند پرداز
ورکینگ المنت رزکتوسکوپی22653521-30
دانش بینش روش ( دبیر )ورکینگ المنت رزکتوسکوپی88744100-3
اندیشمند پرداز
ورکینگ یورتروتومی22653521-30
درمان گستر میعادورکینگ یورتروتومی88312054 - 88345586
پارس حکیمهوک یورتروتومی66978426-8
در دانش سیناهوک یورتروتومی22013091-22013093
اندیشمند پردازیورتروتومی22653521-30
صحت گستر صدرایورتروتومی41828
آریان تندرست طبیورتروسکوپ ریجید66481000
طب افزار دماوندیورتروسکوپ ریجید88272919-88262288
آرمان تندرستیورتروسکوپ فلکسیبل66479930-66413870
طب افزار دماوندیورتروسکوپ فلکسیبل88272919-88262288
تسنیم گستریوروداینامیک88503551
در دانش سینایوروداینامیک22013091-22013093