لیست شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی
نام شرکتمحصولاتتلفن
آبساز فارمد ایرانیان
آب خالص ساز۸۸۹۵۵۵۷۸_۸۸۹۵۷۹۸۰
ارمغان طب ایرانیانآب خالص ساز021-55428993-09120874147
آریو مدیاآب مقطر گیر77655952-4
ارمغان طب ایرانیانآب مقطر گیر021-55428993-09120874147
آریو مدیاآسیاب آزمایشگاهی77655952-4
پویا احرازآماده سازی بافت22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
طب ابزار آسیا
آماده سازی بافت88334041
تسنیم گسترآمپول شکن88503551
آریو مدیاآنالایزر77655952-4
بنیان درمانآنالایزر88703050
آرمین طب نوینآون آزمایشگاهی88673906-7
ستاره پزشکی ایماآون آزمایشگاهی22821532-4
آ تی پیاپلیکاتور88760347-42559
اریس آزما مهر صبااپلیکاتور55428149-55428148-09125087027
ایران پناماتاقک88321070-4
ستاره پزشکی ایمااتاقک22821532-4
جم آریا فن آوراتمیک ابزوربشن (جذب اتمی)88385200
سما میکرواتمیک ابزوربشن (جذب اتمی)88765011 - 16
الکترونیک پزشکی پیشرفتهاتوآنالایزر021-88041712
پارسیان آز طباتوآنالایزر88715707-9
آرایه زیستی پیشرفتهاتوکلاو88761885
ارمغان طب ایرانیاناتوکلاو021-55428993-09120874147
آرمین شگرفاسپکتروفوتومتر88500745 -88500481
فرادید آداکاسپکتروفوتومتر22149972
ایران پناماسپیراتور88321070-4
ژرف خرداسپیراتور88100861
پرشیا نیرواستابلایزر22925666-9
مهندسی ره آورد پرنداستابلایزر88992677-8
تهران بهزیستاستریل کننده سطوح و محیط88846864 - 88846270
آرمین طب نویناستریومیکروسکوپ88673906-7
ستاره پزشکی ایمااستریومیکروسکوپ22821532-4
آرمین شگرفاستومیکر88500745 -88500481
آرمین طب نویناستومیکر88673906-7
ایران پناماسلاید استینر88321070-4
پویا احراز
اسلاید استینر22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
آزما شناسان آریااسلاید خشک کن66123701-3
پویا احرازاسلاید خشک کن22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
آریا هوشمند آزماالایزا88728003-7
فرآسامدالایزا83374
آرمین شگرفالکتروفورز88500745 -88500481
بیتا آزما اندیشالکتروفورز88541976-7
فن آوران آرمان البرز(البرزمدیکال)الکترولیت آنالایزر88695241
نیما پویش طبالکترولیت آنالایزر22906074-9,22906040
الکترونیک پزشکی پیشرفتهاندازه گیری انعقاد خون021-88041712
تدبیر اندیش ایرانیاناندازه گیری انعقاد خون77517192-3
آسیا جراح پیشرواندیکاتور88989711-12
مان آرتا سلامتاندیکاتور88106063
آرمین طب نوینانکوباتور88673906-7
دانش پژوهش فجر
انکوباتور017-35753270-1
بنیان درمانانواع میکروسکوپ88703050
آرمین شگرفاولتراسونیک کلینر88500745 -88500481
بی ان امایمونوآنالایزر88731224-7
نیما پویش طبایمونوآنالایزر22906074-9,22906040
آرمین شگرفبلاتینگ-سیستم88500745 -88500481
تدبیر اندیش ایرانیان
بلاد گاز آنالایزر77517192-3
ارمغان طب ایرانیانبن ماری021-55428993-09120874147
کاسپین البرزبن ماری88781121-88781155
آبساز فارمد ایرانیانپ هاش متر PHمتر۸۸۹۵۵۵۷۸_۸۸۹۵۷۹۸۰
سما میکروپ هاش متر PHمتر88765011 - 16
آزما شناسان آریاپارافین66123701-3
پویا احرازپارافین22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
آریو مدیاپارتیکل77655952-4
اریس آزما مهر صباپد الکلی55428149-55428148-09125087027
زندی طب سه سیبپد الکلی026-32282925,021-66487612
پارسیان آز طبپروتئین آنالایزر88715707-9
فرآسامدپروتئین آنالایزر83374
فرادید آداکپلاریمتر22149972
ابتکار تجهیز طب یکتاپلاسما اکستراکتور01133373521
دانش پژوهش فجر
پلاسما ترم017-35753270-1
سها گسترش پایاپلاسما ترم88830267- 88845161
آرمان تجهیز بهبودپلیت66481077_ , 66481566
خلاء آفرین پارس5,66901574 66905459-60پمپ پریستالتیک5,66901574 66905459-60
آریو مدیاپمپ و اسکروبر77655952-4
پیشرو صنعت فرآیند
پمپ وکیوم66901574
خلاء آفرین پارسپمپ وکیوم5,66901574 66905459-60
آرمین شگرفپی سی آر88500745 -88500481
نیما پویش طبپی سی آر22906074-9,22906040
اریس آزما مهر صباپیپت55428149-55428148-09125087027
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته پردیسانپیپت88543172-4
روهینا بهگر تجهیزتابوره55749540-1
مهرپویان بهداشت
تابوره88925411-12
آرمین شگرفتانک ازت88500745 -88500481
ایران پنامتانک ازت88321070-4
آریو مدیاتانک الکتروفرز77655952-4
تکنوع خاورمیانهتخت تشریح جسد88486208-10
مهدادطبتخت تشریح جسد55277555-6
آرمان تجهیز بهبودترازو66481077_ , 66481566
تکنوع خاورمیانهترالی آزمایشگاهی88486208-10
آرمین شگرفترمو بلاک88500745 -88500481
ژرف خردتصفیه آب88100861
آریو مدیاتقطیر پروتئین77655952-4
آرمان نوین شفاتیشو88504234-5
پویا احرازتیشو22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
آزما شناسان آریا
تیغ میکروتوم66123701-3
آریو مدیاتیلرروتپ77655952-4
آریو مدیاجار تست77655952-4
اریس آزما مهر صباجعبه لام55428149-55428148-09125087027
آرمان تجهیز بهبودچسب انواع مختلف66481077_ , 66481566
ایران فارمیسچسب انواع مختلف8396_88515480-5
تکنوع خاورمیانهچشم شوی استیل و گالوانیزه88486208-10
مهدادطبچشم شوی استیل و گالوانیزه55277555-6
آرمینکوچمبر88832000 - 88841415
ایران پنامحمام آب88321070-4
فرادید آداکحمام آب22149972
آریو مدیاحمام التراسونیک77655952-4
آزما شناسان آریاحمام بافت66123701-3
آزما شناسان آریاخشک کن اسلاید66123701-3
پارس نیک تاشدستگاه روتم2122638089
تجهیزات پزشکی رئوفدوربین میکروسکوپ88759015-16
ارمغان طب ایرانیاندوش اضطراری021-55428993-09120874147
ایران هاسکودیتالاگر DATA LOGGER66490412-3, 66975396-7
ستاره پزشکی ایمادیسپنسر22821532-4
طرح و تجهیز رادیندیوارپوشهای بیمارستانی آنتی باکتریال44968330
آرمین طب نویندیونایزر88673906-7
ایران پنامذوب پارافین88321070-4
آرمین شگرفرطوبت سنج88500745 -88500481
سما میکرورطوبت سنج88765011 - 16
آریو مدیارفراکتومتر77655952-4
آرمان تجهیز بهبودرک آزمایشگاهی66481077_ , 66481566
فرا اقلیم ایرانیانرگ یاب اطفال66924916
نوزاد درمانرگ یاب اطفال66903272-09194881295-66125366
آرمان نوین شفارنگ آمیزی اسلاید88504234-5
پویا احرازرنگ آمیزی اسلاید22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
ارمغان طب ایرانیان
روتاتور021-55428993-09120874147
ایران پنامریل تایم PCR88321070-4
آرمین طب نوینژل داکومنتیشن88673906-7
آرمین شگرفژل درایر88500745 -88500481
آریا هوشمند آزماسانتریفوژ88728003-7
نوین گستر امروز
سدیمان آنالایزر۸۶۰۳۰۲۹۵-۸۶۰۳۰۴۸۹
تکنوع خاورمیانهسرد خانه جسد88486208-10
صنعتی دیدآور فنونسرد خانه جسد77534214
آرمان تجهیز بهبودسرسمپلر66481077_ , 66481566
به داروی تهران
سرسوزن43357
اریس آزما مهر صباسرنگ55428149-55428148-09125087027
آریو مدیاسروفیوژ77655952-4
تکنوع خاورمیانهسکوبندی آزمایشگاهی88486208-10
پارسیان آز طبسل کانتر88715707-9
آریا هوشمند آزماسمپلر88728003-7
آریو مدیاسوکسله77655952-4
آریو مدیاسیلر77655952-4
روهینا بهگر تجهیزسینک آزمایشگاهی55749540-1
آرمین طب کارونشوینده التراسونیک۸۸۵۸۰۰۳۶-۸۸۵۸۰۰۳۷
روهینا بهگر تجهیزشیر آزمایشگاهی55749540-1
تکنوع خاورمیانهشیر خلاء88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
شیر گاز55749540-1
روهینا بهگر تجهیزشیر هوا55749540-1
سورنا طرح آرامیسصندلی خونگیری26409861-26408310
آریو مدیاظروف آزمایشگاهی77655952-4
پارسیان آز طبفتومتر بیوشیمی88715707-9
آزما شناسان آریافروزن66123701-3
آرمین طب نوینفریز درایر88673906-7
آریو مدیافریزر آزمایشگاهی77655952-4
ایران پنامفریزر پلاسما88321070-4
آرمین طب نوینکروماتوگرافی88673906-7
آریا هوشمند آزماکمی لومینسانس88728003-7
نیما پویش طبکواگولامتر22906074-9,22906040
فرادید آداک
کوره آزمایشگاهی22149972
آریو مدیاکول باکس77655952-4
آرمان تجهیز بهبودکووت66481077_ , 66481566
پرتو تصویر درمانکیت آزمایشگاهی22650881-3
به داروی تهران
گارو43357
فرآسامدگلوکومتر83374
اریس آزما مهر صبا
لام و لامل55428149-55428148-09125087027
امید طب مهردادلامپ اشعه UV66914001-3 09126042766
آریان تجهیز آبنوسلامپ میکروسکوپ88908902-3
آریو مدیالامینار77655952-4
اریس آزما مهر صبالانست55428149-55428148-09125087027
آرمین شگرفلوازم مصرفی آزمایشگاهی88500745 -88500481
اریس آزما مهر صبالوله آزمایشگاهی55428149-55428148-09125087027
افرا ترنج
لیبل آزمایشگاهی88026943 88338972-6
ستاره پزشکی ایماماسک22821532-4
آرمینکوماشین یخ ساز88832000 - 88841415
آریو مدیا
محلول ها77655952-4
آرمان تجهیز بهبود
محیط کشت66481077_ , 66481566
آزما شناسان آریا
میکروتوم66123701-3
اریس آزما مهر صبامیکروتیوب55428149-55428148-09125087027
آزما شناسان آریامیکروسکوپ66123701-3
ارمغان طب ایرانیانمیکروفیوژ021-55428993-09120874147
ارمغان طب ایرانیانمیکسر021-55428993-09120874147